November 20th, 2008

Allah Sulu-South Park

Michael Jackson's "Thriller" Dance (in ASCII)

¯\¯\(<.<) ¯\¯\(<.<) ¯\¯\(<.<) ¯\¯\(<.<)
(Dah dun dun dah da-dun.)
¯\(º_o)/¯ ¯\(º_o)/¯ ¯\(º_o)/¯ ¯\(º_o)/¯
CLAP!
(>.>)/¯/¯ (>.>)/¯/¯ (>.>)/¯/¯ (>.>)/¯/¯
(Dum dun da-dah da-dun.)
_/(o_º)\_ _/(o_º)\_ _/(o_º)\_ _/(o_º)\_
CLAP!
¯\(>.<)\_ ¯\(>.<)\_ ¯\(>.<)\_ ¯\(>.<)\_
(Dah dah dun da-dum...)
_/(-_-)/¯ _/(-_-)/¯ _/(-_-)/¯ _/(-_-)/¯
(Da-dah dun dah dum...)
¯\(o_o)¯\ ¯\(o_o)¯\ /¯(o_o)/¯ /¯(o_o)/¯
(Duh-dah dum-dah dah-dum.)
_/(*_*)\_ _/(*_*)\_ _/(*_*)\_ _/(*_*)\_
CLAP!
/¯(º_º)/¯ ¯\(º_º)¯\ /¯(º_º)/¯ ¯\(º_º)¯\
(Dum-dah dun dah dah-dum.)
¯\(^_^)/¯ ¯\(^_^)/¯ ¯\(^_^)/¯ ¯\(^_^)/¯
CLAP!

…ganked from theidolhands